Japanese Dialogue 103 – Phone Call


Denwa – Phone Call

Transcript

Ai: Moshi moshi. Konnichiwa. Ai desu.

Yuri: Konnichiwa, Ai san.

Ai: Ima, odenwa daijōbu desu ka?

Yuri: Hai, daijōbu desu.

Ai: Kondo no shūmatsu, jikan arimasu ka?

Yuri: Hai. Dōshite desu ka?

Ai: Osukā no shō o totta eiga o mini ikitai no desu ga. Yuri san, kyōmi arimasu ka?

Yuri: Hai. Ii desu ne! Itsu ikimashō ka?

Ai: Doyō no yoru 9 ji wa dō desu ka? Yokattara sakini karuku shokuji shite, sorekara eiga ni iku nowa dō deshō?

Yuri: Iidesu ne. Dewa, doyō no 7 ji ni Hachikō no zō no mae de aimashō ka?

Ai: Hai, daijōbu desu. Soredewa mata doyōbi ni!

Glossary

Ima odenwa daijōbu desu ka? = Is it a good time to talk?
Daijōbu desu – Fine
shūmatsu – weekend
kyōmi – interest
Dōshite desu ka? – why?
… wa dō desu ka? – how is it…?
yokattara – if you want to
karuku shokuji suru – to have a light dinner
sakini – first
sorekara – then
soredewa – so

NEXT: 104 Shopping