Japanese Dialogue 104 – Shopping


Kaimono – Shopping

Transcript

A: Irasshaimase. Nani ka osagashi desu ka?

B: Ano akai kutsu o tameshi tai nodesuga.

A: Ashi no saizu wa ikutsu desu ka?

B: 24 cm desu.

A: Mōshiwake arimasen. Ainiku zaiko o kirashite imasu.

B: Sō desuka. Hokano iro wa arimasu ka?

A: Kuro ga arimasu.

B: Dewa, kuroi no o tameshi masu.

A: Dōzo.
….
A: Dō desu ka?

B: Chōdo ii desu. Kore ni shimasu.

A: Arigatō gozaimasu. Reji he dōzo.

Glossary

Nani ka osagashi desu ka? – Can I help you?
… o tameshi tai no desuga – I would like to try on …
Mōshiwake arimasen – I’m sorry
ainiku – unfortunately
Zaiko o kirashite imasu – We’ve run out of the stock
hokano – another
chōdo ii – perfectly
Kore ni shimasu – I get this one
reji – till

NEXT: 105 At the dentist