Japanese Dialogue 105 – At the dentist


Shika iin – At the dentist

Transcript

D: Omatase shimashita. Kyō wa dō shimashita ka?

P: Hai, kinō kara ha no tsuyoi itami ga arimasu.

D: Dono ha desu ka?

P: Migiue no okuba desu.

D: Mite mimashō. Kuchi o ōkiku akete kudasai. Mushiba wa nai desu ga, oyashirazu no haguki ni enshō ga arimasu.

P: Dō sureba iidesu ka?

D: Mazu enshō o torimashō. Kusuri o shohō shimasu node mikka kan nomi tsuzukete kudasai. Enshō ga osamatta ato, basshi o osusume shimasu.

P: Chotto kowai desu. Itai desu ka?

D: Shinpai arimasen. Masui ga arimasu kara.

P: Wakarimashita. Onegaishimasu.

Glossary

Omatase shimashita – Sorry for the wait
Kyō wa dō saremashita ka? – What’s the matter?
Itami – pain
okuba – posterior tooth
oyashirazu – wisdom tooth
haguki – gum
enshō = inflammation
shohō suru – prescribe
mikka kan – three days
tsuzukeru – to continue
kowai – scared
Onegai shimasu – I’ll do what you think is the best thing

NEXT: 106 The station