Japanese Dialogue 106 – The train station


Eki – The train station

Transcript

A: Sumimasen. Ōsaka made no kippu o kaitai nodesuga. Nanji no densha ga arimasu ka?

B: Shinkansen, tokkyū, donkō to arimasu ga, dore ni shimasu ka?

A: Shinkansen ni shimasu.

B: Shinkansen wa 11 ji hatsu no ga arimasu. Ōsaka niwa 12 ji chaku desu.

A: Sore ni shimasu.

B: Shiteiseki, jiyūseki dochira ni shimasu ka?

A: Kinnensha no shiteiseki o onegai shimasu.

B: Madogawa desu ka, tsūrogawa desu ka?

A: Madogawa o onegai shimasu.

B: Seki wa 7 gōsha 12A desu. 3400 en ni narimasu.

A: Credit card de haraimasu.

B: Koko ni sain o onegai shimasu.

….
B: Hai, kippu o dōzo. Arigatō gozaimashita. Shuppatsu wa 10 bansen kara desu. Kaisatsu o haitte hidari gawa desu.

Glossary

kippu – ticket
shinkansen – fast train
hatsu / chaku – departure / arrival
shiteiseki / jiyūseki – reserved seat / not reserved seat
kinnensha – non smoking coach
madogawa / tsūrogawa – window / aisle
sain – to sign
10 bansen – platform 10
kaisatsu – turnstile
hidarigawa – on the left

NEXT: 107 Taxi