Japanese Dialogue 108 – Hotel


Hotel

Trancript

R: Hai, Tokyo hotel de gozaimasu.

S: Yoyaku o shitai no desuga.

R: Arigatō gozaimasu. Ohinichi wa okimari de gozaimasu ka?

S: Raishū kinyōbi kara ni haku desu.

R: Sukoshi omachi kudasai. Oshirabe shimasu. Nanmei sama desuka?

S: Ni mei desu. Twin room o onegai shimasu.

R: Omatase shimashita. Kochira no hinichi de goyōi dekimasu.

S: Chōshoku tsuki desu ka?

R: Hai, gozaimasu.

S: Dewa, sono hinichi de yoyaku o onegai shimasu.

R: Onamae to odenwa bangō o onegai shimasu.

S: Suzuki desu. Denwa bangō wa 080 3346872
R: Gotōchaku wa nanji ni narimasu ka?

S: Gogo 1 ji kurai desu. Check-in wa nanji kara desu ka?

R: 12 ji kara de gozaimasu. Mata, check-out wa gozen 11 ji made de gozaimasu.

S: Wakarimashita.

R: Suzuki sama no okoshi o omachishite imasu. Arigatō gozaimashita.

Glossary

yoyaku – reservation
hinichi – date
raishū – next week
ni haku – two nights
sukoshi omachi kudasai – hold on a minute, please
nanmei – how many people?
chōshoku tsuki – breakfast included
tōchaku – arrival
nanji – what time
gozen – a.m.
gogo – p.m.
kurai – circa
wakarimashita – I see

NEXT: 109 Directions