Japanese Dialogue 109 – Directions


Michi annai – Directions

Transcript

A: Sumimasen. Chizu no kono basho ni ikitai nodesuga.

B: Doko desu ka? Aa, Kōkyo desu ne.

A: Wakarimasu ka?

B: Hai. Kono michi o massugu itte kudasai. Futatsume no kado o hidari ni magatte kudasai. Ōdanhodō o watatte migi ni magatte, michi zoi ni ikimasu. 200 m kurai de hidarite ni Kōkyo no mon ga arimasu.

A: Koko kara tōi desu ka?

B: Sōdesu ne… 15 fun kurai desu.

A: Chikaku ni chikatetsu no eki wa arimasu ka?

B: Hai. Asoko ga eki no iriguchi desu. Hibiya sen ni notte hibiya eki de orite kudasai.

A: Wakarimashita. Arigatō gozaimashita.

B: Iie.

Glossary

ikitai nodesuga – I would like to go
Kōkyo – Imperial palace
massugu – straight
futatsume – the second one
kado – corner
ōdanhodō – cross
migi ni magatte – to turn right
michi zoi ni – along the road
mon – gate
chikatetsu – underground
iriguchi – entrance
Hibiya sen – Hibiya line
Iie – don’t mention it

NEXT: 110 Police station