Japanese Dialogue 110 – Police Station


Kōban – Police Station

Transcript

A: Sumimasen.

P: Konnichiwa. Dō shimashita ka?

A: Ōtobai no kagi o nakushimashita.

P: Soredewa, ishitsu todoke o dashimasu ka?

A: Hai.

P: Itsu nakushimashita ka?

A: Kinō desu. Kinō no gogo 6 ji goro desu.

P: Doko de nakushita ka wakarimasu ka?

A: Tabun Shibuya kōen shūhen desu.
P: Donna kagi desu ka?

A: Honda no ōtobai no kagi desu. Kuroi kawa no kīhorudā ni tsuiteimasu.

P: Namae, jusho, denwa bangō o koko ni kaite kudasai.

A: Hai.

P: Todokede wa korede kanryō desu. Hakken sareta baai wa anata ni renraku ga arimasu.

A: Arigatō gozaimashita.

GlossarY

ōtobai – motorbike
kagi – key
ishitsutodoke – to report the loss of something
nakushita – lost
tabun – probably
shūhen – suburbs
kīhorudā – keyring
kanryō desu – to be full
hakken – to find
baai – case
renraku ga arimasu – to keep in touch

LISTENING: 101 Personal Pronouns