Japanese Grammar 101 – Personal Pronouns

Watashi (I)

Anata (you)

Kare (he)

Kanojo (she)


Watashitachi (we)

Anatatachi (you)

Karera (they) masculine

Kanojotachi (they) femminine

In Japanese it is common not to distinguish between singular and plural. To specify the plural, it is necessary to add the suffix tachi/ gata/ra at the end of the pronoun in the singular.

Watashi wa italiajin desu – I am Italian
Anata wa wakai desu – You are young
Kare wa gakusei desu – He is a student
Kanojo wa yasashii desu – She is kind
Watashi(I)+tachi (plural) = Watashitachi wa nihonjin desu – We are Japanese
Anata(you)+tachi (plural)= Anatatachi wa kaishain desu – You are employees
Kare(he)+ra (plural) = Karera wa shinseki desu – They are related
Kanojo(I)+tachi(plural)= Kanojotachi wa shimai desu – They are sisters

EXERCISE: 101 Personal Pronouns | NEXT: 102 Demonstrative Pronouns