Japanese Listening 101 – Personal Pronouns

Personal Pronouns (Ninsyo daimeshi)


Transcript

Watashi wa Yukiko desu. Watashi wa nihonnjin desu. Kobe ni sunde imasu.
Watashi no kazoku wa 5 nin desu. Chichi to haha to imōto to otōto desu.
Watashi wa kaishain desu. Imōto wa daigakusei desu. Kanojyo wa 18 sai desu. Otōto wa kōkōsei desu. Kare wa 16 sai desu. Karera wa watashi to yoku hanashimasu. Watashi wa karera to eiga o mimasu.
Chichi wa kōmuin desu. Kare wa dokusho ga suki desu. Kare wa hon o takusan kaimasu.
Haha wa asa 5 ji ni okimasu. Kanojo wa watashitachi ni mainichi obentō o tsukurimasu.
Sono ato kanojyo wa shigoto o shimasu.
Kanojyo wa yūbinkyokuin desu. Watashitachi wa natsu to haru ryokō shimasu. Ryōshin wa onsen ga suki desu. Watashitachi (kyōdai) wa umi ga sukidesu. Ryōshin wa neko o kaitai desu. Watashitachi wa inu o kaitai desu.
Kinō imōto to tomodachi wa toshokan he ikimashita. Kanojotachi wa shukudai o shimashita. Watashi to haha wa kaimono o shimashita.
Watashitachi wa yūshoku o tsukurimashita. Chichi to otōto wa niwa o sōji shimashita.
Karera wa yūgata ofuro ni hairimashita.Watashitachi wa 19 ji ni yūshoku o tabemashita.
Watashitachi wa takusan hanashimashita. Imōto to otōto wa shokki o araimashita. Karera
wa watashi to terebi o mimashita. Watashitachi wa 23 ji ni nemashita.

NEXT: 102 Demonstrative Pronouns