Japanese Listening 102 – Demonstrative Pronouns

Demonstrative Pronouns (siji daimeshi)


Transcript

Kore wa ryokan desu. Watashi wa koko de hatarakimasu.
Kankokyaku ga takusan kimasu. Kore wa sono iriguchi desu. Are wa uketsuke desu.
Sono oku ni hiroi onsen ga arimasu.
Heya wa 2 kai ni arimasu. Yuka wa tatami desu. Kore wa tsukue desu.
Isu wa arimasen. Zabuton no ue ni suwarimasu. Are wa oshiire desu.
Ano naka ni futon to makura ga arimasu. Sono rōka no oku ni otearai ga arimasu.
Kono ryokan no niwa ni ike ga arimasu. Koi ga takusan imasu. Sono niwa wa totemo kirei desu. Ryokan no ura ni kawa ga arimasu. Sono kawa no mukō ni honya ga arimasu. Sono tonari ni yūbinkyoku ga arimasu. Sono ura ni shōgakkō ga arimasu.
Sono tonari ni watashi no ie ga arimasu.
Kore wa genkan desu. Koko de kutsu o nugimasu. Are wa watashi no inu desu. Kono heya wa ima desu. Kazoku ga atsumarimasu. Terebi mo arimasu.
Kono tonari wa daidokoro desu. Sono rōka no oku ni ofuro ga arimasu.
Ofuro no tonari wa watashi no heya desu. Sono mukai wa ryōshin no heya desu. Semai niwa ga arimasu. Soko ni inugoya to monooki ga arimasu.
Inu wa hiru ie ni imasu.Yoru wa inugoya de nemasu.

NEXT: 103 Prepositions wa, no, o, mo