Japanese Listening 105 – Imasu / Arimasu

Imasu / Arimasu


Transcript

Nihon wa jishin to taifū ga arimasu. Nihon zenkoku ni kazan ga takusan arimasu. Itsumo dokoka de jishin ga arimasu. Watashitachi wa jishin no toki tatemono kara demasu.
Soshite umi kara tōku he nigemasu. Shibaraku yama ya oka no ue ni imasu.
Natsu wa taifū ga kimasu. Tsuyoi ame to kaze desu.Taifū wa tōnanajia kara kimasu.
Soshite, Nihon no ue o tōrimasu. Maitoshi jishin to taifū de nakunaru hito ga imasu.
Shizen no chikara wa totemo tsuyoi desu.
Nihon no yoi mono mo arimasu. Tatoeba, onsen ga takusan arimasu. Nihonjin wa onsen ga sukidesu. Itsumo takusan no hitoga imasu.
Mizu mo takusan arimasu. Nihon no mizu wa oishii desu.
Nihonjin wa shizen to kisetsu ni binkan desu.
Haru wa ohanami ga arimasu. Nihon no kōen ni wa sakura no ki ga takusan arimasu. 3 gatsu ka 4 gatsu hana ga sakimasu. Sonokoro ki no shita de tomodachi ya kazoku to obentō o tabemasu. Osake mo nomimasu.
Nihon wa mushi ga takusan imasu. Natsu wa mushi no koe ga yoku kikoemasu. Nihonjin wa sore ga sukidesu.
Aki kara fuyu ko no ha no iro ga aka ni narimasu. Sore wa kōyō desu.
Shūmatsu yama ni takusan hito ga imasu. Karera wa kōyō o tanoshimimasu.

NEXT: 106 Godan Verbs