Japanese Listening 110 – Irregular verbs

Irregular Verbs (fukisoku doushi)


Transcript

Namu san wa Tai kara kimashita. Nihon no daigaku de benkyō shimashita. 5nen mae kara Nagoya no shokuhingaisha de hataraite imasu.
Getsuyōbi kara kinyōbi made shigoto shimasu. Yoku zangyō mo shimasu. Yasumi no hi kaimono shimasu. Fuku ya denkiseihin no mise he ikimasu.
Namu San no ie wa kaisha no ura no apāto desu. Kare wa ryōri shimasen. Asagohan wa konbini de kaimasu. Itsumo pan desu. Hirugohan wa shainshokudō de tabemasu.
Bangohan wa obentō o kaimasu. Doyōbi heya no sōji to sentaku o shimasu sorekara Tai no kazoku ni denwa shimasu. Itsumo haha to 15 fun kurai hanashimasu.
Namu san no kazoku wa 4nin desu. Ryōshin to onēsan to Namu san desu.
Onēsan wa ototoshi kekkon shimashita. Ryōshin no ie no tonari ni sunde imasu. 1sai no otoko no ko ga imasu.
Raishū ryōshin ga Nihon he kimasu. Ane wa kimasen. Namu san wa yasumi o torimashita. Kare wa kazoku o annai shimasu. Kyoto o ryokō shimasu. Kyō ryokan o yoyaku shimasita. Ryōshin wa sumō ya kabuki o mitaidesu. Onsen ni mo ikitai desu.
Depāto de kaimono shitai desu. Mōsugu sakura no hana ga sakimasu. Namu san wa ryōshin to ohanami mo shitaidesu. Namu san tachi wa Tokyo he mo ikimasu. Karera wa ryokō ga tanoshimidesu.

NEXT: 111 Verb + Tai Desu