Japanese Vocabulary 101 – Numbers

1 ichi
2 ni
3 san


4 yon / shi
5 go
6 roku
7 nana / shichi
8 hachi
9 kyū
10 jū
11 jūichi
12 jūni
13 jūsan
14 jūyon
15 jūgo
16 jūroku
17 jūnana
18 jūhachi
19 jūkyū
20 nijū
21 nijūichi
22 nijūni
23 nijūsan
30 sanjū
31 sanjūichi
32 sanjūni
40 yonjū
50 gojū
60 rokujū
70 nanajū
80 hachijū
90 kyūjū
100 hyaku
101 hyakuichi
102 hyakuni
200 nihyaku
300 sanbyaku
600 roppyaku
800 happyaku
1000 sen
1500 sengohyaku
2000 nisen
3000 sanzen
10.000 ichiman
20.000 niman
100.000 jūman
1.000.000 hyakuman
3.000.000 sanbyakuman
0 rei / zero

Next: 102 Family